Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медикосанітарної допомоги №2" міста Запоріжжя

Записатись до лікаря

Перейти до запису

Cповіщення
Ваше повідомлення надіслано! Адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Лiкарi

62 Лiкаря

Новини

 • /upload/resize_cache/iblock/763/x9whkf73idotesfwlvje610ibvzxkpsb/137_137_2/1chervnyamizhnarodniydenzakhistuditey.jpg
  02 Червня 2021 15:25
  Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – прекрасне свято радості та надії. Це одне із найстаріших міжнародних свят. Саме в дітях продовження роду людського й здійснення їх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зростали здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край.
 • /upload/resize_cache/iblock/9c6/hcez3w24vqet2lv8kpo719o5raqqdkor/137_137_2/19travnyamizhnarodniydenborotbizgepatitomv.jpg
  21 Травня 2021 11:29
  Гепатит - глобальна проблема охорони здоров'я: близько одного мільйона щорічних смертельних випадків обумовлено вірусними гепатитами, кожна третя людина у світі інфікована вірусом гепатиту В.
 • /upload/resize_cache/iblock/027/137_137_2/vseukrainskiytizhdenbezpekidorozhnogorukhu.jpg
  19 Травня 2021 12:08
  17 до 23 травня 2021 року за ініціативою ООН по всьому світу відбудеться шостий Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху. Цього року його присвячено темі перевищення швидкості (Managing Speeding) – одній із провідних причин дорожньо-транспортного травматизму.

Статті

Про нас

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» створений 26.06.2013 року на підставі рішення Запорізької міської ради від 24.04 2013 «Про реформування закладів охорони здоров’я Шевченківського району м. Запоріжжя» та на підставі рішення Запорізької міської ради від 27.06 2018 №24 «Про припинення юридичної особи - комунального закладу «Центр первинної медико- санітарної допомоги №2» перетворений у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», яке створено 01. 10.2018 року. Засновником та власником є Запорізька міська рада. Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради є органом до сфери управління якого належить КНП «ЦПМСД №2». Робота підприємства організована відповідно Статуту, затвердженому Розпорядженням Запорізької міської ради» від 28.09.2018 №307р. В склад підприємства входять 9 амбулаторій загальної практики- сімейної медицини в т.ч.2 дитячі амбулаторії. 5 амбулаторій є відокремленими. В Центрі створені підрозділи : адміністративно- управлінський підрозділ, господарчий підрозділ, амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, денний стаціонар, пункти невідкладної допомоги, відділення профілактичних та періодичних оглядів. КНП «ЦПМСД №2» має:

 • ліцензію на медичну практику за лікарськими спеціальностями: терапія, педіатрія, загальна практика-сімейна медицина та медицина невідкладних станів, за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа (невідкладні стани).
 • ліцензію ДСУ з контролю за наркотиками.
 •  Центр забезпечує надання первинної медико-санітарної допомоги 105291 мешканцям Шевченківського району, На 01.01.2021 укладено 75 740 декларацій з лікарями підприємства, з них
 • 16 239 -- на обслуговування дитячого населення.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА КЕРІВНИКА

Стецюк Людмила Іванівна

Працює Директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»
Громадянство громадянка України
Число, місяць і рік народження 26 жовтня 1954 року
Місце народження м. Запоріжжя
Освіта

вища, Запорізький медичний інститут, 1980р. «Лікувальна справа», лікар

Володіє мовами українська, російська – вільно
Нагороди, почесні звання Почесна грамота Міністерства охорони здоров'я України, 2009 рік
Період дії контракту з 16.01.2019 по 25.05.2021
   
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
01.08.1980 – 01.08.1981 Лікар-інтерн з терапії 2-а Міська лікарня м. Запоріжжя
01.08.1981 – 02.11.1987 Дільничний лікар-терапевт 2-а Міська лікарня
02.11.1987 – 02.01.1992 Завідуюча терапевтичним відділенням 2-а Міська поліклініка
02.01.1992 – 31.01. 2000 Заступник головного лікаря з медичної частини 2-а Міська поліклініка

31.01.2000 – 16.01.2019

Головний лікар 2-а Міська поліклініка

02.01.2003 На підставі наказу ЦРП Шевченківської №72 от 02.01.2003 року та на підставі розпорядження райадміністрації №1177 від 19.06.1997 року перейменувати «2-ю Міську поліклініку» в «ЦРП Шевченківського району».
20.01.2007 На підставі  розпорядження Запорізького міського голови №28р від 20.01.2007 року «ЦРП Шевченківського району» перейменовано на КУ «ЦРП Шевченківського району».
24.04.2013 На підставі  рішення сесії Міської ради від 24.04.2013 №23 «Про реформування закладів охорони здоров’я Шевченківського району м. Запоріжжя» КУ «ЦРП Шевченківського району» реорганізовано в КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2».
01.10.2018 На підставі рішення сесії Запорізької міської ради від 27.06.2018 №24 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» перетворений у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»
16.01.2019 – по теперішній час Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2».
Фінансова звітність
                                            Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)
                                                                                 
Фінансова звітність малого підприємства
                                                                    КОДИ
Дата (рік, місяць, число)     2020 01 01
Підприємство КНП "ЦПМСД №2"   за ЄДРПОУ   38783657
Територія Запорізька   за КОАТУУ   2310137500
Організаційно-правова
форма господарювання
комунальне підприємство   за КОПФГ   150
Вид економічної діяльності загальна медична практика   за КВЕД   86.21
Середня кількість працівників, осіб 250                              
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                              
Адреса, телефон:    69120 м.Запоріжжя вул. Авраменка буд. 4                                       
                                                                                 
                1. Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006
                на 31 березня 2021 р.                                            
                                                                                 
Актив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 22,5 22,5
первісна вартість 1001 22,5 22,5
накопичена амортизація 1002 (      ) (      )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 130,5 186,7
Основні засоби: 1010 30623,4 30299,9
первісна вартість 1011 39996,7 39952,4
знос 1012 9373,3 9652,5
Довгострокові біологічні активи 1020    
Довгострокові фінансові інвестиції 1030    
Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 30776,4 30509,1
II. Оборотні активи      
Запаси: 1100 2585,3 3098,3
у тому числі готова продукція 1103    
Поточні біологічні активи 1110    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125    
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135    
у тому числі з податку на прибуток 1136    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 57,9 181,5
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 2881,5 3813,8
Витрати майбутніх періодів 1170 31,7 32,7
Інші оборотні активи 1190    
Усього за розділом II 1195 5556,4 7126,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
1200    
Баланс 1300 36332,8 37635,4
                                                                                 
Пасив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20,9 20,9
Додатковий капітал 1410 28974,4 28704,5
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4666,8 5652,5
Неоплачений капітал 1425 (                                ) (                                     )
Усього за розділом I 1495 33662,1 34377,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення
1595 984,7 1457,1
III. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 1600    
Поточна кредиторська заборгованість за:      
довгостроковими зобов'язаннями 1610    
товари, роботи, послуги 1615    
розрахунками з бюджетом 1620 9,9 22,4
  у тому числі з податку на прибуток 1621    
розрахунками зі страхування 1625 48,0 159,1
розрахунками з оплати праці 1630    
Доходи майбутніх періодів 1665 1628,1 1618,9
Інші поточні зобов'язання 1690    
Усього за розділом III 1695 1686,0 1800,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700    
Баланс 1900 36332,8 37635,4
                                                                                 
2. Звіт про фінансові результати
за   І квартал 2021 р. 
                                                  Форма N 2-м                 
                                                  Код за ДКУД   1801007
                                                                                 
Стаття Код
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
2000 12433,1 11137,7
Інші операційні доходи 2120 3285,7 2570,4
Інші доходи 2240    
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 15718,8 13708,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 9578,6  
Інші операційні витрати 2180 5154,5 13155,1
Інші витрати 2270   (                                     )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 14733,1 13155,1
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 985,7 553,0
Податок на прибуток 2300 (                                ) (                                     )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 985,7 553,0
                                                                                 
Аудиторський висновок
Річні звіти керівник

Звіт директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» за 2020 рік.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» створено на підставі рішення Запорізької міської ради від 27.06.2018 №24 «Про припинення юридичної особи- комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги №2».

КНП «ЦПМСД№2» має:

-ліцензію на медичну практику ;

-ліцензію ДСУ з контролю за наркотиками.

Підприємство акредитоване на першу категорію. Акредитаційний сертифікат дійсний 31.05.2019 до 31.05.2022р. Підприємство обслуговує населення в кількості 106447 осіб, у тому числі: доросле населення-89128 осіб, дитяче населення-17319 осіб. До складу підприємства входять 9 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, з яких 4 є відокремленими.

В Центрі створені підрозділи: адміністративно – управлінський підрозділ, господарчий підрозділ, амбулаторії загальної практики -  сімейної медицини, відділення профілактичних та періодичних оглядів.

04.01.2020р. підприємство уклало Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоровя України. На 01.01.2021року укладено 76124 декларації , що складає 66% від загальної кількості населення. Недостатній відсоток укладених декларацій пояснюється наявністю в районі діяльності приватної клініки «Мотор – Січ», яка також уклала договір з НСЗУ.

Підприємство здійснює медичне  обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням ПМД, відповідно до переліку медичних послуг, визначених у додатку 1 Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 19 березня 2018 року № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», реалізує державну політику у сфері охорони здоровя, що передбачає проведення заходів спрямованих на:

 • забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико- санітарною допомогою;
 • впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих;
 • організація стаціонарно-замінних форм надання медичної допомоги.

Крім того, Центр здійснює облік, ведення реєстру громадян, які страждають на різні захворювання, в тому числі і рідкісні( орфанні ) – муковісцидоз, фенілкетонурія та інші, динамічний нагляд та диспансерне спостереження, визначає та проводить заходи з їх профілактики, забезпечує надання відповідної медичної допомоги та організовує забезпечення необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

В 2020 році в Центрі, згідно з індивідуальною програмою реабілітації, підгузки отримували 186 інвалід та 24 інваліди отримували щомісячно кало приймачі.

Кількість штатних посад по підприємству на 01.01.2021 року становила 305од., у тому числі 93,5 од. лікарі. В порівнянні з 2019 роком штатна чисельність працівників підприємства зменшилась на 23,75 одиниць. Скорочення посад відбулось з метою упорядкування і оптимізації штатної чисельності працівників підприємства відповідно до реальної виробничої необхідності та фактичного обсягу надання послуг з первинної медичної допомоги. Станом на 01. 01. 2020 року на підприємстві працює 254 фізичних осіб. Атестовано 79,6% лікарів, інші 21,4 % лікарів – це молоді спеціалісти, які не підлягають атестації.

КНП «ЦПМСД №2» здійснює свою діяльність на підставі затвердженого фінансового плану підприємства. Фінансовий план визначає основні показники фінансово-господарської діяльності, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб діяльності підприємства, реалізації розвитку підприємства, забезпечення витрат на виконання зобов’язань.Фінансовий план підприємства виконаний на 100%.

Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства збільшена з 10562грн. до 11734 грн., або на 11,1%  в зв’язку з тим , що підприємством запроваджена нова система оплати праці. Фактичні джерела надходжень підприємства складаються з надходжень від Національної служби здоровя України, надходження за рахунок бюджету міста, інші надходження.

Забезпеченість підприємства медичним обладнанням, оснащенням та автотранспортом складає 96% до табеля  оснащення. Завдяки реалізації міської програми – пункти невідкладної допомоги дорослому та дитячому населенню Центру забезпечувалися медикаментами та виробами медичного призначення на 100%. За рахунок бюджету міста функціонувала програма забезпечення надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару та стаціонарів вдома.

В 2020 році проведені поточні ремонти 2-х кабінетів сімейних лікарів та лікаря-педіатра, амбулаторії загальної практики-сімейної медицини селища «Зелений Яр», коридору 4-го поверху, поточний ремонт покрівлі  амбулаторії селища «ДД» за рахунок коштів НСЗУ загальною вартістю  797588грн.

Всі амбулаторії Центру підключені до мережі Інтернет. Забезпеченість автоматизованим робочим місцем на кінець року склала 100%.

 

Контроль якості надання медичної допомоги в Центрі здійснюється за наступними показниками:

 • первинний вихід на інвалідність;
 • малюкова смертність;
 • виявлення візуальних форм онкозахворювань;
 • виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях;
 • повнота охоплення профілактичними щепленнями;
 • грудне вигодовування;
 • показник рівня первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарда гострі інсульти серед населення працездатного віку.

     Завдання на 2021 рік:

 • продовжувати підписання декларацій з населенням;
 • продовжувати зміцнення матеріально-технічної бази Центру та оснащення у відповідності до табелю оснащення;
 • подальше впровадження електронного документообігу;
 • забезпечити безперервне підвищення кваліфікації медичного персоналу;
 • забезпечити контроль за дотриманням прав пацієнтів у всіх підрозділах КНП;

 

 • аналізувати індикатори якості надання медичної допомоги;

 

 • організувати роботу Центру з вакцинації від COVID-19 згідно Дорожньої карти;
 • підвищувати активність санітарно-просвітньої роботи серед населення з метою формування в суспільстві негативного ставлення до звичок, що завдають шкоди здоровю, підвищення настороженості щодо раннього виявлення захворювань та відповідальності за збереження свого здоровя. 

 

Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо підприємства
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника
Річні плани закупівель
Договори, учасником яких є підприємство
Статут КНП «ЦПМСД №2»
Філії КНП «ЦПМСД №2»

ДОРОСЛА АМБУЛАТОРІЯ № 1: 
69120 м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 6, (061) 702-34-05 - реєстратура.

ДОРОСЛА АМБУЛАТОРІЯ № 2
69120 м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 4, (061) 702-34-02- реєстратура.

ДОРОСЛА АМБУЛАТОРІЯ № 3: 
69120 м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 4, (061) 702-34-02- реєстратура.

ДОРОСЛА АМБУЛАТОРІЯ № 4: 
69120 м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 4, (061) 702-34-02- реєстратура.

ДОРОСЛА АМБУЛАТОРІЯ № 5: 
69120 м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 4, (061) 702-34-02- реєстратура.

ДИТЯЧА АМБУЛАТОРІЯ № 6: 
69068, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 6, (061) 702-34-06- реєстратура.

ДИТЯЧА АМБУЛАТОРІЯ № 7: 
69068, м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 14А, (061) 702-34-04- реєстратура.

ЗМІШАНА АМБУЛАТОРІЯ № 8: 
69081, м. Запоріжжя, вул. Автодорожна, 5, (095) 730-48-04- реєстратура.
69081, м. Запоріжжя, вул. Панферова, 146а, (096) 523-92-24- педіатр.

ДОРОСЛА АМБУЛАТОРІЯ № 9: 
69039, м. Запоріжжя, вул. Алейна, 43 (061)- реєстратура.

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
Колцентр (контактні номери)

Директор: (061) 702-34-07

Заступник директора з медичного обслуговування населення: (061) 702-34-08

Заступник директора з питань охорони материнства та дитинства: (050) -010-74-90

Реєстратура: для дорослих:
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ДЛЯ ДОРОСЛИХ: (061)702-34-03;      (050) -001-07-611
(061) 702-34-03, (061) 702-34-02 - Авраменка,4 (амбулаторіЇ №2-5);
(061) 702-34-05 - Брюллова,6 (амбулаторія №1);
(095) 730 48 04 , (097)257 58 55 - Автодорожна,5 (амбулаторія №8);
(061)  - Алейна,43 (амбулаторія №9). 

Для дітей:

 (061) 702-34-06 - Брюллова,6 (амбулаторія №6); 
(061) 707-34-04 - Авраменка,14 (амбулаторія №7).

Актуальна інформація

1.Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговування населення, що постійно проживає на території міста Запоріжжя, але не обмежуючись вказаним населеним пунктом, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

2. Біографічна довідка керівника

 

                                                                                        Стецюк Людмила Іванівна

 

Працює на посаді

директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»

 

Громадянство

громадянка України

 

Число, місяць,                                               

рік народження

 

26 жовтня 1954 року

Місце народження

 

м. Запоріжжя

Освіта

вища, Запорізький медичний інститут, 1980р., «Лікувальна справа», лікар

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

-

Володіє мовами

українська, російська – вільно

 

Нагороди, почесні звання

Почесна грамота Міністерства охорони здоровя України, 2009 рік

 

Період дії контракту

з 16.01.2019 по 25.05.2021

 

    Т Р У Д О В А    Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

01.08.1980 – 01.08.1981

 

лікар-інтерн з терапії 2-а Міська лікарня м. Запоріжжя;

 

01.08.1981 – 02.11.1987

 

Дільничний лікар-терапевт 2-а Міська лікарня

 

 

02.11.1987 – 02.01.1992

 

Завідуюча терапевтичним відділенням 2-а Міська поліклініка

02.01.1992 – 31.01.2000

Заступник головного лікаря з медичної частини 2-а Міська поліклініка

31.01.2000 – 16.01.2019

Головний лікар 2-а Міська поліклініка

02.01.2003

20.01.2007

24.04.2013

01.10.2018

На підставі наказу ЦРП Шевченківської №72 от 02.01.2003 року та на підставі розпорядження райадміністрації №1177 від 19.06.1997 року перейменувати «2-ю Міську поліклініку» в «ЦРП Шевченківського району».

На підставі  розпорядження Запорізького міського голови №28р від 20.01.2007 року «ЦРП Шевченківського району» перейменовано на КУ «ЦРП Шевченківського району».

На підставі  рішення сесії Міської ради від 24.04.2013 №23 «Про реформування закладів охорони здоров’я Шевченківського району м. Запоріжжя» КУ «ЦРП Шевченківського району» реорганізовано в КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2».

На підставі рішення сесії Запорізької міської ради від 27.06.2018 №24 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» перетворений у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»

16.01.2019 – по теперішній час

директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2».

 

3. Фінансова звітність  
4. Аудиторськи висновки.
5.Річні звіти керівника.
6.Рішення суб`єкта управління об`єктами комунальної власності щодо підприємства.
7.Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника.
8.Річні плани закупівель  https://prozorro.gov.ua/search/tender?text=38783657
9. Договори, учасником яких є підприємство  https://spending.gov.ua/new/disposers/38783657/agreements 

 

Відгуки

Для публикации на сайте введите имя и email
Залишилось символів - 1000

Відгуки про клініку

 • Михайло
  26 липня, 2021
  Позвонил по данному телефону, просто бросили трубку. Пожалуйста укажите телефон для справок.
 • Вика
  16 липня, 2021
  Можно вызвать педиатра на дом?
 • Мария
  14 липня, 2021
  Где можно найти номер регистратуры?
 • Любовь
  21 травня, 2021
  Не берут трубки вообще! Ни на один телефон невозможно дозвониться!!!

Поставити запитання

КЛІКНІТЬ НА КАРТІ ТА МАСШТАБУЙТЕ КОЛЕСОМ МИШІ.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 061 702 34 07
 • +38 061 702 34 02
 • +38 061 702 34 03
 • +38 061 702 34 04
 • +38 061 702 34 05
 • +38 061 702 34 06
 • +38 061 702 34 08
 • +38 061 702 34 09
 • +38 061 702 34 10
 • +38 061 702 34 11
Адреса
Адреса
Філії
Графік роботи
Графік роботи
Пн.-Пт. з 8:00 до 20:00;
Вихідні та святкові дні з 9:00 до 15:00;
Невідкладна допомога з 8:00 до 19:00.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись до лікаря Поставити запитання
Купити в один клік
Вiдбiрне